آموزش کامل یوتیوب استودیو و درامدزایی

100,000 تومان

در این دوره چه آموزشی داده میشود ؟
در این دوره تمام نکات مربوط به درامدزایی از یوتیوب و تمامی اِلِمان های داخل استودیو یوتیوب کامل تشریح شده.

آموزش کامل یوتیوب استودیو و درامدزایی

100,000 تومان